Najväčšia "medzinárodná databáza registrovaných značiek" *)

Uzatvorenie zmluvy

Informačné služby budú poskytované po uzatvorení zmluvy.Zmluva vzniká udelením zákazky. K udeleniu zákazky prichádza zaplatením čiastkyuvedenej na tomto formulári.

Splnenie zmluvy – všeobecne

INDAB bude poskytovaťinformačné služby s potrebnou starostlivosťou. INDAB nepreberá záruku ani za správnosť, ani za úplnosť registrovaných informácií.

Informácie prostredníctvom informačnej databázy INDAB

Informačná databázaINDAB značiek a ochranných známok poskytuje prostredníctvom Internetu informácieo tom, kto je majiteľom ochranných známok a označenia výrobkov a obsahujevýlučne zaplatené registrované slovné a obrazové známky s úradným registračnýmčíslom a údajom, pre ktorú triedu je poskytovaná ochrana. Registrácia v informačnej databáze INDAB umožnuje celosvetové zverejnenie a je spoplatnená.Táto publikácia nenahrádza úradnú registráciu za účelom národnej alebo medziná-rodnej ochrany známok, ani predľženie takejto ochrany.

Spôsob sprístupnenia

Databáza INDAB je k dispozízii na Internete ako voľneprístupná databáza.

Zápis

Dáta budú zverejnené akonáhle bude platba pripísaná na účet INDAB. Zápissa vykonáva na tri roky. Ohľadne ďalšieho registračného obdobia budete včasinformovaný. Výmaz pred uplynutím uvedenej doby vyžaduje písomnú formu.

Dodatočné služby

Váš zápis môžete bez ďalších nákladov doplniť o odkaz náVašu webstránku, e-mail, telefaxové a telefónne číslo. Ak máte záujem, žiadameVás, aby ste nás o tom písomne informovali.

Spôsob platby

Za účelom uskutočnenia platby bankovým prevodom, príp.prostredníctvom elektronického bankovníctva, použite údaje uvedené na PRÍKAZE K ÚHRADE. Vždy uveďte Váš variabilný symbol.INDAB GESMBH