Największy «międzynarodowy bank danych z zarejestrowanymi znakami towarowymi» *)

Zawarcie i treść umowy

Zastosowanie mają wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług firmy INDAB. Zawarcie umowy oraz udzielenie zlecenia na opublikowanie znaku ochronnego w informacyjnej bazie danych INDAB następuje poprzez wpłatę kwoty na podane konto bankow. Dokonanie wpłaty poczztuje się jako akceptację bez zastrzeżeń niniejszych Warunków.

Wprowadzenie znaku ochronnego do informacyjnej bazy danych INDAB

Publikacja danych zawartych i\lub odwzorowanych na poprzedniej stronie następuje w ogólnie dostępnej internetowej bazie danych pod adresem www.indab.org. Publikacja tych danych zostanie przeprowadzona po wpłynięciu zapłaty. Okres publikacji znaku wynosi trzy lata. Informacja o możliwości przedłużenia publikacji zostanie przekazana zamawiającemu przed upłzwem okresu publikacji. Zmiany wpisów w dodatkowych kosztów o adres www, e-mail, numery faksu i telefonów. Te dodatkowe informacje muszą być przekazane INDAB w formie pisemnej.

Informacja o informacyjnej bazie danych INDAB

Informacyjna baza danych INDAB stanowi informację, jaki znak tekstowy lub graficzny jest chroniony, tj. Do jakiego właściciela należy odpowiedni znak. Informacja ta zawiera wyłącznie opłacone znaki tekstowe oraz znaki graficzne zarejestrowane w odpowiednim urzędzie patentowzm wraz z ich numerem rejestracyjnym, z datą rejestracji oraz z podaniem klasyfikacji. Wpis w informacyjnej bazie danych INDAB umożliwia międzynarodową publikację. Wpis znaku w informacyjnej bazie danych INDAB nie ma żadnego związku z rejestracją znaków we właściwych krajowych lub międzynarodowych urzędach patentowych oraz nie zastępuje oficijanej rejestracji odnośnie ochrony prawnej znaku towarowego lub przedłużenie tej ochrony.

Odpowiedzialność INDAB

INDAB świadczy usługi informacyjne z należytą starannością. INDAB nie ponosi odpowiedzialności za poprawność oraz kompletność wpisanych informacji. INDAB nie ponosi odpowiedzialnośći za jakość obrazu na ekranie odnośnie znaku opublikowanego w informacyjnej bazie danuch INDAB. Ponadło INDAB nie ponosi odpowiedzialnośći za szkody powstałe z nadużycia opublikoanych danych. Siła wyższa zwalnie INDAB z obowiązku publikacji znaku chronionego w informacyjnej bazie danych INDAB na czas trwania tej przeszkody i w zakresie jej działania. Wszelkie inne roszczenia przeciwko INDAB zą wzłączone, chyba że będą one nasępstwem dzałań, za które INDAB ponosi winę umyśiną. W takim przypadku odpowiedzialność INDAB ograniczona jest do szkody rzecywistej.

VAT

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 10 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług w stosunkach pomiędzy INDAB i Zamawiającym obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia podatkiem VAT zwana „reverse charge”. Zodnie z tą zasadą odmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT w Polsce będzie zawsze Zamawiający. W myśl art. 17 ust. 2 w\w ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający będący nabywcą usługi oferowanej przez INDAB jest płatnikiem podatku VAT w wysokośći 22 %.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług staje się nieważne lub w inny sposób niewiążące, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenie Usług. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną innymi postanowieiami, które w możliwie najmniejszy sposób odbiegać będa od odpowiednich postanowień nieważnych. Luki powinny być w taki sposób uzupełnione, aby osiągnąć w prawnie dozwolony sposób sens i cel odpowiadający postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.