Den største «internasjonale databank for registrerte varemerker» *)

Alminnelige kontraktsvilkår

De foreliggende kontraktsvilkår for bruk av våre ytelser er knyttet til de tjenester som tilbys på internettsiden: www.indab.org. Forutsetning for bruk av tjenestene tilbudt av INDAB er kundens kjennskap til disse avtalevilkårene og aksept av deres innhold. Databasen som tilbys av INDAB er samling av eksisterende varemerker over hele verden, og ligger fritt tilgjengelig på internett. Kunden må være innehaver av rettighetene til varemerket som han søker om opptak av i databasen.

Informasjon om Info-Databasen

Info-Databasen for varemerker gir på internett opplysninger om hvilke varemeker som tilhører hvilket firma og inneholder ord- og figurmerket til alle foretak som gjennom betaling har akseptert avtaletilbudet beskrevet på den andre siden av dette dokument. Publiseringen inneholder navnet til varemerkeinnehaveren, adressen, registreringsdato, registreringsnummer, klassifikasjon(er), avbildning av merket og/eller merkenavnet.

Avtaleinngåelse

Avtale inngås ved tildeling av oppdrag. Tildeling av oppdrag skjer ved aksept av dette ikke-bindende tilbudet og gjennom betaling av beløpet som er næmere angitt på fakturaen. Etter at betalingen er registrert, blir de data som er trykt på den andre siden, offentliggjort innen 30 dager, for det tidsrom som er angitt i rubrikken “Periode”. For en ytterligere publiseringsperiode vil De underrettet i god tid. En sletting før utløp av perioden må skje skriftlig. Oppføringen i Info-Databasen erstatter ikke den offisielle registrering for å oppnå nasjonal og/eller internasjonal varemerkebeskyttelse.

Ansvar

Kunden overtar alene ansvaret for all informasjon som refererer seg til varemerket og som blir gjort tilgjengelig på internett. Følgelig kan kunden bare bli holdt ansvarlig dersom sivil- eller strafferettslige skritt blir innledet som følge av brudd på de rettslige regler og bestemmelser som gjelder for det aktuelle varemerket. Dersom INDAB skulle bli kjent med at en rettslig avgjørelse er avsagt mot kunden som følge av dennes rettsstridige bruk av varemerket, er INDAB forpliktet til, på eget initiativ, å foreta de nødvendige endringer i databasen. Hva eventuelle endringer i de aktuelle varemerkene og de dertil hørende rettigheter i Online-basen angår, garanterer INDAB bare for at disse blir foretatt i den utstrekning de blir meddelt skriftlig av kunden. Kunden samtykker i at tilgangen til INDAB-Website, navigering i de tilhørende data, utveksling av nyheter og ibruktagelsen av tjenester tilbudt av INDAB utelukkende skjer på eget ansvar. Dette betyr at INDAB ikke er ansvarlig for skader som oppstår hos kunden eller hos eventuelle tredjemenn ved bruk av disse tjenestene – inkludert tilfelle av spredning av datavirus, unntatt der de nevnte skadene kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos INDAB. INDAB overtar intet ansvar for bruk av informasjoner i databasen, som enten er rettstridig eller strider mot disse avtalevilkår eller mot de lover som ligger til grunn for disse. INDAB yter informasjonstjenestene med nødvendig omhu. INDAB overtar imidlertid intet ansvar for informasjonens riktighet eller fullstendighet.

Endringer, overdragelse av rettigheten til varemerket

Endringer foretas kostnadsfritt ved skriftlig meddelelse. Blir varemerket helt eller delvis overdratt til en annen person, skal dette meddeles skriftlig.

Klasseinndeling

Internasjonal klassifikasjon av varer og tjenesteytelser for oppføring av varemerkene er ordnet i henhold til Nizza-konvensjonen.

Eiendomsrett

INDAB er i egenskap av å være produsent av databankene innehaver av samtlige rettigheter til Info-Databasen, som består av beskrivelsen av varemerker så vel som opplysninger om deres enkelte rettslige innehaver. I overensstemmelse med særlige rettgrunnsetninger, slik bekreftet av det Europeiske Parlaments og Ministerrådets retningslinje nr. 96/9/EU av 11. mars, forbyr INDAB enhver tilegnelse og/eller gjenbruk av vesentlige deler eller hele innholdet av databanken.