De grootste "Internationale database voor geregistreerde merken" *)

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de met INDAB (hierna: “INDAB”) gesloten overeenkomst.

Totstandkoming van de overeenkomst

Informatie op de website van INDAB vormen alleen een “uitnodiging” tot het doen van “een aanbod” en zijn geen aanbod voor levering van diensten.De overeenkomst met INDAB komt tot stand op het moment dat u het bedrag zoals vermeld op het offerteformulier betaalt.

De verplichtingen van INDAB

INDAB zal de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren. INDAB staat echter niet in voor de juistheid of de volledigheid van de verwerking van de door u ter beschikking gestelde gegevens.

Informatie over het merkenregister

Het INDAB merkenregister is een via het internet vrij toegankelijke databank en bevat informatie over de in het register ingeschreven merken. De informatie bestaat uit de weergave van het woord- en/of beeldmerk alsmede de klassen of producten waarvoor het woord- en/of beeldmerk is ingeschreven inclusief registratienummers. Deze informatie is voor een ieder wereldwijd toegankelijk.

Wijzigingen en overdracht van het merk

Wijziging ten aanzien van een ingeschreven merk wordt kosteloos uitgevoerd in het INDAB register zodra een schriftelijke melding is ontvangen. Indien een merk in zijn geheel wordt overgedragen dient dit op zo kort mogelijke termijn aan INDAB worden meegedeeld.

Publicatie van het merk

Na ontvangst van uw betaling worden uw gegevens gepubliceerd voor een periode van drie jaar. U wordt tijdig in kennisgesteld van de aanvang van een nieuwe periode. Indien u tussentijds uit het register verwijderd wenst te worden dient u dit schriftelijk aan INDAB mee te delen. Tussentijdse verwijdering van uw merk heeft niet tot gevolg dat u recht heeft op teruggave van reeds betaalde bedragen.De publicatie in het INDAB merkenregister leidt niet tot c.q. is geen vervanging voor een officiële registratie krachtens het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of Europese merkregistraties bij het OHIM. Registratie van uw merk leidt niet tot prolongatie van eerdere depots. U bent niet verplicht een handelsnaam, merk, beeldmerk of logo te publiceren.

Service

Zonder extra kosten in rekening te brengen zullen wij aanvullende informatie zoals uw internetadres, e-mailadres, fax- en telefoonnummer bij uw registratie kunnen opnemen. U dient dit schriftelijk aan ons te verzoeken.

Wijze van betaling

U dient bij iedere betaling het u toegewezen referentienummer te vermelden.