A legnagyobb "Nemzetközi adatbank regisztrált védjegyek számára" *)

Szerződéskötés

A szerződés a "közlési ajánlatban" megjelölt díj megfizetésével jön létre.A díj megfizetése egyben a jelen ÁSZF elolvasását, megértését és elfogadását is jelenti a megrendelő részéről.A szerződés teljesítése általában: Az információszolgáltatás a szerződés megkötését követően kerül teljesítésre. A INDAB az információszolgáltatást kellő gondossággal teljesíti. A megrendelő a közlési ajánlatban megjelölt díj megfizetésével tudomásul veszi, hogy a INDAB internetes oldalán elhelyezett információk tartalmáért kizárólagos a felelőssége, INDAB nem vállal felelősséget a bejegyzett információk helyességéért, teljességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért. A INDAB kizárja a felelősségét minden olyan kárért és egyéb jogkövetkezményért, amely az internetes oldalán megjelenő, a megrendelő által rendelkezésre bocsátott bármely anyag használatából ered. A INDAB a szolgáltatás teljesítését - a díj megfizetésétől függetlenül megtagadhatja és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben tudomására jut, hogy a megjelenített tartalom jogszabályba ütközik (különös tekintettel harmadik szeméiy védjegyoltalomból eredő jogainak megsértésére illetve a védjegyoltalom hiányára). A INDAB nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okból bekövetkező eseményekbői eredő szolgáltatás kimaradásért, esetleges adatveszteségekért, a tárolt tartalom sérüléséért.

Információk a INDAB információs adatbázisáról

A INDAB védjegy adatbázisa az interneten keresztül felvilágosítást ad arról, hogy ki milyen védjegyekkel rendelkezik és kizárólag kifizetett, bejegyzett szóveg - és képvédjegyeket tartalmaz a hivatalos bejegyzési számmal és védjegyosztállyal. A INDAB információs adatbázisba való felvétellel lehetőség nyílik világszerte megismerhető publikációra, mely díjköteles. Ez a publikáció nem helyettesíti a nemzeti vagy nemzetközi védjegyoltalomhoz vagy annak meghosszabbításához szükséges hivatalos regisztrációt.

Megjelenési mód, terjesztés

A INDAB információs adatbázis az interneten jelenik meg mint ingyenesen hozzáférhető adatbank.

Közzététel

Az adatok a fizetés jóváírását követően kerülnek megjelentetésre. A közzététel három évig tart. A határozott idő lejárta előtti törlési igény írásbeli formát igényel. Megrendelő kijelenti, hogy a megfizetett díj arányos részét ebben az esetben sem követeli vissza a INDAB-től, arról lemond.

Pótlólagos szolgáltatás

Megrendelő kiegészítheti a bejegyzést - többletdíj nélkül - a web-címével, e-mail címével, fax és telefonszámával. Megrendelő ilyen irányú igényét köteles írásban jelezni.

Fizetési feltételek

Megrendelő banki átutalás illetve internetes átutalás esetén az ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS-ban megjelölt adatokat. köteles használni. Az adó megfizetésére a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany kötelezett. Az előadószámot feltétlenül szükséges feltüntetni az átutalás megjegyzés rovatában.Jelen ÁSZF kiterjednek a INDAB minden, információszolgáltatás tárgykörben megkötött szerződésére.